استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1واعظمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديث(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vaez
2وثوقیافضلادبیات و علوم انسانی زبان فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vosoghi
3وحیدیان کامیادعلیعلوم ریاضیرياضي كاربرديavkamyad@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~vahidian
4وحیدیان کامیارتقیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~t.vahidian
5ولایتیسعدالهادبیات و علوم انسانی جغرافياsvelayati57@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~velayati

مرور بر اساس فهرست الفبا