استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1نارنجانیآدینه محمدعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~naranjani
2ناصحمحمد مهدیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mmnaseh
3ناصری پور یزدیمحمدتقیکشاورزیاگروتکنولوژیnaseri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naseri
4ناظریعلیرضاادبیات و علوم انسانی زبان فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nazer
5ناظمیشمس الدینعلوم اداری و اقتصادیمدیریتnazemi_shm@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nazemi_shm
6ناظمیان فردعلیادبیات و علوم انسانی تاريخMovarrekh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~nazemian
7نبئیابوالفضلادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~anabee
8نجفیمهدیعلوم زمين شناسيmnadjafi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mnadjafi
9نصرتفاطمه (شهلا)علوم شيميnosrat@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nosrat
10نصیری مقدمحسنکشاورزی علوم داميhnassirim@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~yashar
11نظری هاشمیسیدمحمدادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hnazarim
12نقوینقیبادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~naghavi
13نقیبیسیدابوالقاسمدامپزشکی پاتوبيولوژيnaghibi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naghibi
14نورائیسید جوادعلوم فيزيكnooraeej@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~nooraee
15نوروزیعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nouroozi
16نوعی باغبانسیدحسینمهندسی مهندسي شيميnoie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~noie
17نگارشمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيnegaremohttp://www.um.ac.ir/~negaremo
18نیازییونسمهندسی مهندسي عمرانy_niazi1331@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~y-niazi
19نیرومندحسینعلیعلوم ریاضی آمارNirumand@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nirumand
20نیک زادحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hnikzad

مرور بر اساس فهرست الفبا