استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قاسم زادهزهراملقب به فرشتهعلوم زيست شناسيghasemzd@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghasemzd
2قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani
3قانعمحمد‌رضامهندسی مهندسي عمرانmrghaneh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghaneh
4قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
5قربانی نژادطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيt-ghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~t-ghorbani
6قریش الحسینیجوادعلوم زيست شناسيjghorashi@science1.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorashi
7قزلیغلامرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياghezelihttp://www.um.ac.ir/~ghezeli
8قنبریجمشیدعلوم فيزيكghanbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghanbari
9قندهاریانبهروزمهندسی مهندسي كامپيوترbehrooz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behrooz
10قندیلیسیدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه ریزی درسیghandili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghandili

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده