استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1عاشوریعلیرضاعلوم زمين شناسيashouri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ashouri
2عاقلحسنکشاورزیمهندسی بیوسیستمaghel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghel
3عبداللهی نژادکریمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k
4عدالتی شعربافمحمدتقیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rasad105
5عسل فروش رضائیهرضاادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asalforoosh
6عسلیسیمینعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asali
7عطاران کاخکیابراهیمعلوم فيزيكattaran@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~attaran
8عطارخراسانیمهدیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~atar-kh
9علویمحمودادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mahmoudalavi
10علوی مقدممحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.alavi
11علی خان زادهامیرمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh
12علی زاد نمینیمحمدعلوم زيست شناسيmalizadeh_n@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~namini
13علی نژادمحمدرضاعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alinejad
14علیزادهامینکشاورزیعلوم و مهندسی آبalizadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alizadeh
15علیزاده قنادمحمدحسنعلوم شيميalizadehg@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~malizadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا