استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1شاه طهماسبیناصرعلوم فيزيكnasser@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nasser
2شاهرخیفتح الهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rakhsh
3شاهسوندیشهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیshohreh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shohreh
4شاهکارغلامحسینعلوم ریاضی آمارshahkar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahkar
5شاکریمحسنکشاورزیمهندسی بیوسیستمshakeri_mohsen@yahoo.cohttp://www.um.ac.ir/~shakeri
6شایاناسماعیلمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shayan
7شجاع طاهریجعفرعلوم فيزيكjshoja@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-shoja
8شخص امام پورجلالعلوم شيميjemampour@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~emampoor
9شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
10شریفعلیکشاورزی علوم و صنايع غذاييsharif-a @ ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sharif-a
11شریفیمحمدباقرمهندسی مهندسي عمرانmbsharif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbsharif
12شکورزاده بلوریابراهیمادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh
13شیرازیمحمدتقیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi

مرور بر اساس فهرست الفبا