استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1سازگارانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmsazgaran@http://www.um.ac.ir/~msazgaran
2ساعی نعیمیمهدیعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.saei
3سبزواریام البنینعلوم شيميsabzevari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sabzevari
4سجادی بجستانیشوکتعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sajadi
5سرافرازیزدیعلیعلوم شيميasyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asarafraz
6سربیشه ئیمحسنعلوم فيزيكsarbishei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarbishei
7سرداریکامراندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsardari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sardari
8سرگلزائی نظام دوستعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيsargolzaie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sargolzaie
9سعادت فرزهرهدامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saadatfar
10سعیدینصرت الهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsaeedi
11سعیدیان طبسی بجستانیماشاءالهمهندسی مهندسي عمرانsaeedian.t.bhttp://www.um.ac.ir/~saeedian.t.b
12سورگیمحمدحسنعلوم شيميsoorgy@ferdowsi um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~soorgy
13سپهری شاملوزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیz.s.shamloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo
14سپیدنامقدرتمهندسی مهندسي كامپيوترsepidnam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sepidnam
15سیدیسیدمحمدعلوم شيميsmseyedi7@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~smseyedi
16سیفیحسام الدیندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميhaseifi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haseifi
17سیلانیان طوسیعلی اصغرادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~seilanian

مرور بر اساس فهرست الفبا