استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie
2رزاقیسیدایرجادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیاتmosk_razzaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razaghi
3رزم جوحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmjoo
4رادمهرنازدامپزشکی پاتوبيولوژيrad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rad
5رحمتیمیرعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.rahmati
6رحیمیمحمدفرهادعلوم فيزيكrahimif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimif
7رحیمی زادهمحمدعلوم شيميrahimizh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rahimizh
8رضازاده باجگیراناذردختعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bajgiran
9رونقیغلامحسینعلوم شيميronaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ronaghi
10رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
11رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصادي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
12رزقیغلامرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیreza_rezghi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rezghi
13رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
14رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
15راشدمحصلمحمدحسنکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
16رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian
17روحانیحمیدکشاورزیگیاهپزشکیhrouhai@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rouhani-h

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده