استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1خالصهبهرامعلوم فيزيكbkhaleseh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bkhaleseh
2خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
3خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
4خدیوی زندمحمد مهدیعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khadivi
5خزاعیحمیدرضاکشاورزیاگروتکنولوژیkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
6خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
7خزاعی فریدعلیادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhazaeefar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeefarid
8خسرویمحمودکشاورزیاگروتکنولوژیkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
9خلیلیفاطمهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fkhalili
10خواجویمهدیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khajavi

مرور بر اساس فهرست الفبا