استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1خالصهبهرامعلوم فيزيكbkhaleseh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bkhaleseh
2خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
3خدیوی زندمحمد مهدیعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khadivi
4خزاعیحمیدرضاکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
5خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
6خسرویمحمودکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
7خلیلیفاطمهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fkhalili
8خواجویمهدیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khajavi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده