استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حائری زادهسیدعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيhaeri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haeri
2حائریان اردکانیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادahaerian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~haerian
3حاجبیمحمدمهندسی مهندسي مكانيكhadjebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hadjebi
4حاجی زاده صفارابوالفضلعلوم ریاضیریاضی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahsafar
5حاجی کاظمیحسنمهندسی مهندسي عمرانhkazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hkazemi
6حاصلی رادپرویزادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~haselirad
7حافظی مطلقعبدالعلیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيa.hafezihttp://www.um.ac.ir/~a_hafezi
8حبیبی نجفیمحمدباقرکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~habibi
9حدادخداپرستمحمدحسینکشاورزی علوم و صنايع غذاييkhodaparast@um.ac.ir =dr.m.haddad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khodaparast
10حسن آبادیحسینمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassana
11حسن نیااحمدعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassannia
12حسین زاده باجگیرانمحسنالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثmhbajgiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh
13حسینیزاهدعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zahed
14حسینیسیدمحمودمهندسی مهندسي عمرانShossein@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shossein
15حسینیسیدمحمدباقرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosseinismb@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hossaini
16حسینیمحمدعلوم فيزيكsma_hosseini@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~seyedhosseini
17حسینی شریفسیدعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميpooyandish@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hsharif
18حسینی فاطمیآذرادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیhfatemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hfatemi
19حسینی مدرسسیدحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-modares
20حق نیاغلامحسینکشاورزی خاکشناسیghaghnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaghnia

مرور بر اساس فهرست الفبا