استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جامی الاحمدیعبدالرحمانمهندسی مهندسي مكانيكjaami-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jaami-a
2جاویدیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیjavidi.hassan@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~javidi
3جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
4جباری آزادعلیعلوم فيزيكjabbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jabbari
5جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
6جلالیمهدیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثa.jalaly@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.jalaly
7جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
8جهانسوزایرانعلوم شيميiran-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iran-j
9جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسیjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
10جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
11جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan
12جوهرچیمحمدرضامنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريjoharchi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~joharchi

مرور بر اساس فهرست الفبا