استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جاویدیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیjavidi.hassan@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~javidi
2جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
3جباری آزادعلیعلوم فيزيكjabbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jabbari
4جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
5جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
6جهانسوزایرانعلوم شيميiran-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iran-j
7جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
8جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
9جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan
10جوهرچیمحمدرضاپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)joharchi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~joharchi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده