استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیمی نصرآبادیخسروعلوم زمين شناسيkhebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khebrahimi
2ابریشمیجلیلمهندسی مهندسي عمرانj-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-abrishami
3ابوهادیحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهmr_abouhadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~abouhadi
4احمدپناهمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah
5احمدیانمحمدعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياahmadian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadian
6اختراعی طوسیحمیدمهندسی مهندسي مكانيكekhteraee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhteraee
7ارباب زوارمحمدحسینعلوم شيميarbab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~arbab
8ارقامیناصررضاعلوم ریاضی آمارarghami_nr@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~arghami
9اسفندیاری سبزواررجبعلیمهندسی مهندسي برقesfandiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esfandiari
10اسلمی نژادعلی اصغرکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aslaminejad
11اشتیاق حسینیحسینعلوم شيميheshtiagh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~heshtiagh
12اشرفعلیرضاعلوم فيزيكashali909@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-a
13اصغریان قنادیزدیرجبمهندسی مهندسي برقasghrian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghrian
14افتخارشاهرودیفریدونکشاورزی علوم داميeftekhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eftekhar
15افشارنژادزهراعلوم ریاضیرياضي كاربرديafshar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afshar
16الهیحسینادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elahi
17امام زادهسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثemamzadeh.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emamzadeh
18امامیمحمدرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميemami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emami
19امینیان حیدریزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیaminian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminian
20انصاری اغول بیککورشمهندسی مهندسي برقansari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ansari

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده