استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آرشحسنعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arash
2آژیرالههعلوم فيزيكeajir@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eajir
3آیتیفرزانهعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.ayati
4ابراهیمی نصرآبادیخسروعلوم زمين شناسيkhebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khebrahimi
5ارباب زوارمحمدحسینعلوم شيميarbab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~arbab
6اشتیاق حسینیحسینعلوم شيميheshtiagh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~heshtiagh
7اشرفعلیرضاعلوم فيزيكashali909@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-a
8اکبرزادهمهری دختعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh
9ایزدی نجف آبادیرضاعلوم فيزيكizadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~izadi
10بحرالعلوممحمودعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bahrololoom
11برید فاتحینصرت الهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi
12بشرویهمنیژهعلوم زيست شناسيboshroye@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~boshroye
13بهنام ده کردیمحبوبهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehkordy
14بوسعیدیفاطمهعلوم شيميbosaidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bosaidi
15بکاولیمهدیعلوم شيميmbakavoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbakavoli
16بیات مختاریپریرخعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayat-m
17تجبرناصرعلوم فيزيكtajabor@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tajabor
18ترحمیسیدمصطفیعلوم زيست شناسيmustafa_ta@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tarahomi
19تقوی رضوی زادهسیدهاشمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~taghavi-r
20تولائیزهراعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavallaii

مرور بر اساس فهرست الفبا