اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 کاخی  محمد رضا  مهندسی   مهندسي عمران  kakhi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kakhi/
 کارآمد  رضا  علوم   فيزيك  karamadreza yahoo com  http://www.um.ac.ir/~kara/
 کاظمپور  عبدالرسول  علوم   شيمي  kazempoor ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazempoor/
 کبیری  کاظم  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  kabiri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kabiri/
 کرایه چیان  اصغر  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  krachian math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~krachian/
 کریم پور  محمدحسن  علوم   زمين شناسي  mhkarimpour gmail com  http://www.um.ac.ir/~karimpur/
 کشمیری  سیدحسین  مهندسی   مهندسي برق  keshmiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~keshmiri/
 کمپانی  احمد  علوم   فيزيك  kompany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kompany/
 کنعانی کاس احمدانی  مسعود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  kanani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kanani/
 کوهستانی  حسینعلی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  kohestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kouhestani/
 کوهی فایق دهکردی  رحیم  علوم   فيزيك  kohi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kohi/
 کهرم  محسن  مهندسی   مهندسي مكانيك  mohsen kahrom yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mkahrom/