اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 پاکدل  اشرف  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  pakdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pakdel/
 پرتوی  ابوالقاسم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  j partovi voila fr  http://www.um.ac.ir/~partovi/
 پریرخ  مهری  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  mparirokh gmail com  http://www.um.ac.ir/~parirokh/
 پریزاده  محمود  مهندسی   مهندسي عمران  parizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parizadeh/
 پسند  محمدعلی  علوم   شيمي  passand ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~passand/
 پورآذرنگ  هاشم  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  hashem ferdwsi um ac irhp 1928 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashem/
 پوزش  ابوالقاسم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  poozesh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~poozesh/
 پیمان  جهانگیر  علوم   شيمي  peyman ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~peyman/