اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 هادی زاده یزدی  محمدهادی  دانشكده علوم   فيزيك  mhhadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhhadi/
 هنری  بهمن  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  honary um ac ir  http://www.um.ac.ir/~honary/