اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 نارنجانی  آدینه محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  naranjani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naranjani/
 ناصح  محمد مهدی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mmnaseh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmnaseh/
 ناصری پور یزدی  محمدتقی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  naseri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naseri/
 ناظری  علیرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  nazer ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nazer/
 ناظمی  شمس الدین  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  nazemi_shm um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nazemi_shm/
 نجفی  مهدی  دانشكده علوم   زمين شناسي  mnadjafi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnadjafi/
 نصرت  فاطمه (شهلا)  دانشكده علوم   شيمي  nosrat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nosrat/
 نصیری مقدم  حسن  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  hnassirim gmail com  http://www.um.ac.ir/~yashar/
 نظری هاشمی  سیدمحمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  hnazarim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnazarim/
 نقوی  نقیب  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  naghavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghavi/
 نقیبی  سیدابوالقاسم  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  naghibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibi/
 نگارش  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  negaremo  http://www.um.ac.ir/~negaremo/
 نورائی  سید جواد  دانشكده علوم   فيزيك  nooraeej yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nooraee/
 نوروزی  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  nouroozi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nouroozi/
 نوعی باغبان  سیدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  noie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~noie/
 نیازی  یونس  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  y_niazi1331 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~y-niazi/
 نیرومند  حسینعلی  دانشكده علوم رياضي   آمار  Nirumand math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nirumand/
 نیک زاد  حسین  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  hnikzad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnikzad/
 نیکنام  اسداله  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  dassamankin yahoo co uk ,niknam math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~niknam/