اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فاضلی  سید کاظم  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  k-fazeli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-fazeli/
 فاطمی  سیدحسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  s_hfa yahoo com  http://www.um.ac.ir/~fatemi/
 فتاحی  سیدرحمت اله  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  fattahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fattahi/
 فراهی  محمدهادی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  farahi math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farahi/
 فرزاد  عبدالعلی  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  a farzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.farzad/
 فلاح راد  امیرهوشنگ  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  fallahrad gmail com  http://www.um.ac.ir/~umfallah/
 فلاحتی رستگار  ماهرخ  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  rastegar_1999 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rastegar/
 فلاحی  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  fallahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fallahi/
 فیاض صابری  عزیزاله  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  fsaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fsaberi/