اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فاضلی  سید کاظم  مهندسی   مهندسي مكانيك  k-fazeli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-fazeli/
 فاطمی  سیدحسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  s_hfa yahoo com  http://www.um.ac.ir/~fatemi/
 فتاحی  سیدرحمت اله  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  fattahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fattahi/
 فراهی  محمدهادی  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  farahi math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farahi/
 فرزاد  عبدالعلی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  a farzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.farzad/
 فلاح راد  امیرهوشنگ  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  fallahrad gmail com  http://www.um.ac.ir/~umfallah/
 فلاحتی رستگار  ماهرخ  کشاورزی  گیاهپزشکی  rastegar_1999 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rastegar/
 فلاحی  مسعود  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  fallahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fallahi/
 فیاض صابری  عزیزاله  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  fsaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fsaberi/