اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 غفوری  محمد  علوم   زمين شناسي  ghafoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghafoori/
 غلامی نژاد  محمدعلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  gholaminezhad hotmail com  http://www.um.ac.ir/~gholaminezhad/
 غیرتی  محمدصادق  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  ssamavy yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gheirati/