اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عاشوری  علیرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  ashouri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashouri/
 عاقل  حسن  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  aghel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghel/
 عدالتی شعرباف  محمدتقی  دانشكده علوم   فيزيك  rasad105 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rasad105/
 عسل فروش رضائیه  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  asalforoosh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asalforoosh/
 عسلی  سیمین  دانشكده علوم   زيست شناسي  asali ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asali/
 عطاران کاخکی  ابراهیم  دانشكده علوم   فيزيك  attaran um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attaran/
 عطارخراسانی  مهدی  دانشكده علوم   شيمي  atar-kh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~atar-kh/
 علوی  محمود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  mahmoudalavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahmoudalavi/
 علوی مقدم  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  m alavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.alavi/
 علی خان زاده  امیر  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  alikhanzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh/
 علی زاد نمینی  محمد  دانشكده علوم   زيست شناسي  malizadeh_n yahoo com  http://www.um.ac.ir/~namini/
 علی نژاد  محمدرضا  دانشكده علوم   فيزيك  alinejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alinejad/
 علیزاده  امین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  alizadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~alizadeh/
 علیزاده قناد  محمدحسن  دانشكده علوم   شيمي  alizadehg yahoo com  http://www.um.ac.ir/~malizadeh/