اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 طارقیان  حامدرضا  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  taregian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taregian/
 طالبیان شریف  جعفر  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  talebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~talebian/
 طباطبائی مشهدی  سیدمحمدمهدی  علوم ریاضی   آمار  tabatabaey yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tabatabaey/
 طباطبائی یزدی  شکوفه  علوم   فيزيك  sh_tabatabai3 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shtabatabai/
 طباطبائی یزدی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  h tabatabaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~htyazdi/
 طوسی  بهرام  ادبیات و علوم انسانی  مشترک - ادبیات  toosi-b ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~toosi-b/
 طوسی  محمدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  mtoosi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtoosi/
 طهرانی  عباس  علوم   فيزيك  tehrani-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tehrani-a/
 طیاری  سیدفرامرز  علوم   شيمي  tayyari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tayyari/
 طیرانی نجاران  محمدحسین  علوم   فيزيك  tayerani ac ir  http://www.um.ac.ir/~tayerani/