اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 صابری نجفی  جعفر  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  najafi141 gmail com  http://www.um.ac.ir/~saberinajafi/
 صادقی  سلیمان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  sadeghi-s133sa  http://www.um.ac.ir/~sadeghi-s/
 صادقی  حسن  دانشكده علوم رياضي   آمار  H54594 hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sadeghi.h/
 صامعی  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mrsamei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrsamei/
 صانعی مهری  میرزا مهدی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  msaneie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~msaneie/
 صبورملکی  محمود  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  msaboorm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~msaboorm/
 صدرنبوی  رامپور  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  sadr-nabavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadr-nabavi/
 صفاری  سیدحسین  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  saffari   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saffari/
 صفوی  حکمت  دانشكده علوم   زيست شناسي  safavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~safavi/
 صلاحی  جاوید  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  j-salahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-salahi/