اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 سازگاران  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  msazgaran   http://www.um.ac.ir/~msazgaran/
 ساعی نعیمی  مهدی  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  m saei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.saei/
 سبزواری  ام البنین  دانشكده علوم   شيمي  sabzevari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sabzevari/
 سپیدنام  قدرت  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  sepidnam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sepidnam/
 سجادی بجستانی  شوکت  دانشكده علوم   شيمي  sajadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sajadi/
 سرافرازیزدی  علی  دانشكده علوم   شيمي  asyazdi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asarafraz/
 سربیشه ئی  محسن  دانشكده علوم   فيزيك  sarbishei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarbishei/
 سرگلزائی نظام دوست  علی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   اديان و عرفان تطبيقي  sargolzaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sargolzaie/
 سعیدی  نصرت اله  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  nsaeedi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nsaeedi/
 سعیدیان طبسی بجستانی  ماشاءاله  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  saeedian t b  http://www.um.ac.ir/~saeedian.t.b/
 سورگی  محمدحسن  دانشكده علوم   شيمي  soorgy ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~soorgy/
 سیدی  سیدمحمد  دانشكده علوم   شيمي  smseyedi7 gmail com  http://www.um.ac.ir/~smseyedi/
 سیلانیان طوسی  علی اصغر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  seilanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seilanian/