اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 زارع  عطاالله  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  atazare2003 yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~zarea/
 زارع مودی  جمشید  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ntc_center yahoo com  http://www.um.ac.ir/~j-zare/
 زردکانلو  قاسم  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  zardkanloo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zardkanloo/
 زمردیان  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  zomorrode1 yahoo com 123456  http://www.um.ac.ir/~zomorrodian/
 زمردیان  محمدجعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  zomorodian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorodian/
 زنجانی زاده اعزازی  هما  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  zandjani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zandjani/