اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیمی پور  محمد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  mohammad68 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammad68/
 ابراهیمی نصرآبادی  خسرو  دانشكده علوم   زمين شناسي  khebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khebrahimi/
 ابریشمی  جلیل  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  j-abrishami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-abrishami/
 ابوهادی  حسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  mr_abouhadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~abouhadi/
 احمدپناه  منوچهر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ahmadpanah ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah/
 احمدیان  محمدعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  ahmadian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadian/
 ارباب زوار  محمدحسین  دانشكده علوم   شيمي  arbab um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arbab/
 ارقامی  ناصررضا  دانشكده علوم رياضي   آمار  arghami_nr yahoo com  http://www.um.ac.ir/~arghami/
 اسفندیاری سبزوار  رجبعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  esfandiari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esfandiari/
 اسلمی نژاد  علی اصغر  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  aslaminejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aslaminejad/
 اشتیاق حسینی  حسین  دانشكده علوم   شيمي  heshtiagh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshtiagh/
 اشرف  علیرضا  دانشكده علوم   فيزيك  ashali909 gmail com  http://www.um.ac.ir/~ashraf-a/
 اصغریان قنادیزدی  رجب  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  asghrian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghrian/
 افتخارشاهرودی  فریدون  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  eftekhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eftekhar/
 افشارنژاد  زهرا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  afshar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afshar/
 اکبرزاده  محمدرضا  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  akbarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbarzad/
 اکبرزاده  مهری دخت  دانشكده علوم   زيست شناسي  m-akbarzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh/
 اکرمی  مهین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  akrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami/
 الهی  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  elahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elahi/
 امام زاده  سیدمحمد  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  emamzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emamzadeh/
 امامی  محمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  emami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emami/
 امینیان حیدری  زهره  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  aminian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminian/
 انصاری اغول بیک  کورش  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ansari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ansari/
 اورعی نامزدی  سیدحسین  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  oraee27 gmail com  http://www.um.ac.ir/~oraee/
 ایرانی  فریدون  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  irani_fe yahoo com  http://www.um.ac.ir/~irani/
 اینانلوشوکلو  محمد  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  inanlou_m yahoo com  http://www.um.ac.ir/~inanlou/