اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 یاحقی  محمدجعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mgyahaghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~ferdows/
 یاورمنش  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  yavarmanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yavarmanesh/
 یزدانی مقدم  فائزه  دانشكده علوم   زيست شناسي  yazdani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdani/
 یساری  الهام  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  elhamyasari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elhamyasari/
 یغمائی مقدم  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hyaghmae um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hyaghmae/
 یوسفی  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  yousofi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yousofi/