اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 پارسا  مهدی  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  parsa um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parsa/
 پاکیزه  مجید  مهندسی   مهندسي شيمي  pakizeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pakizeh/
 پایدار  صمد  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  samadpaydar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~s-paydar/
 پرویزی  محسن  علوم ریاضی  ریاضی محض  parvizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parvizi/
 پرهام  عباس  دامپزشکی   علوم پايه  parham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parham/
 پریز  ناصر  مهندسی   مهندسي برق  n-pariz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n-pariz/
 پسندیده فرد  محمود  مهندسی   مهندسي مكانيك  fard_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fard_m/
 پسندیده فرد  محمد  مهندسی   مهندسي مكانيك  mpfard um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mpfard/
 پناهی  مهدی  مهندسی   مهندسي شيمي  mehdi panahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehdi.panahi/
 پورافشاری چنار  مهدی  مهندسی   مهندسي شيمي  pourafshari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourafshari/
 پورایوبی  مهرداد  علوم   شيمي  pourayoubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourayoubi/
 پورخالقی چترودی  مهدخت  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  mahdokhtpourkhaleghi gmail com  http://www.um.ac.ir/~dandelion/
 پوررضا  حمیدرضا  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hpourreza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hpourreza/
 پورسلیمی  مجتبی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  poursalimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~poursalimi/
 پورمقدم  پیمان  علوم   زمين شناسي  ppmoghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam/
 پویا  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  alirezapooya gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezapooya/
 پهلوان نژاد  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  rezapahlavan5 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~pahlavan/
 پیرانی اسگوئی  عاطفه  علوم   زيست شناسي  apirani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~apirani/
 پیرایش  محمدعلی  مهندسی  مهندسی صنایع  pirayesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pirayesh/
 پیروزفر  سهیلا  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  spirouzfar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spirouzfar/
 پیروی  علی  مهندسی   مهندسي برق  ali_peiravi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~peiravi/
 پیش قدم  رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  pishghadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pishghadam/