اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 هادوی  فاطمه  دانشكده علوم   زمين شناسي  hadavi231 gmail com  http://www.um.ac.ir/~fhadavi/
 هاشمی  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  smrhir gmail com  http://www.um.ac.ir/~hashemi/
 هاشمی تبار  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  hashemit um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hashemit/
 هاشمی جواهری  علی اکبر  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hashemi07yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashemi_j/
 هاشمی نیا  سیدمجید  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  s m hasheminia gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasheminia/
 هراتی  احد  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  a harati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.harati/
 همام  سیدمسعود  دانشكده علوم   زمين شناسي  homam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homam/
 همایونی فر  مسعود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  homayounifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homayounifar/
 همتی گلیان  عبداله  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hemati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemati/
 همدانی  امید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  hamedani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamedani/
 هوشمند  محمود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  m-hoshmand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-hoshmand/