اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 لاری  رویا  علوم   زيست شناسي  rlari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rlari/
 لاری دشت بیاض  محمود  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  m lari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.lari/
 لشکری پور  غلامرضا  علوم   زمين شناسي  lashkaripour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lashkaripour/
 لطفعلی پور  محمدرضا  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  lotfalipour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lotfalipour/
 لطفی  رضا  مهندسی   مهندسي برق  rlotfi ieee org  http://www.um.ac.ir/~r-lotfi/
 لطفی  عباسعلی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  a-lotfi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-lotfi/
 لطیفیان  احمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  lat876 yahoo com          latifian  um  ac  ir  http://www.um.ac.ir/~latifian/
 لکزیان  امیر  کشاورزی   خاكشناسي  alakzian  http://www.um.ac.ir/~lakzian/
 لگزیان  محمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  m-lagzian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-lagzian/