اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 طالب پور  مهدی  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mtalebpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtalebpour/
 طالب زاده شوشتری  عباس  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  SHOSHTARIaum0ac0ir  http://www.um.ac.ir/~shoshtari/
 طاهرزاده ثانی  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  taherzadeh_mohammad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taherzadeh/
 طاهری  پریسا  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  p-taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~p-taheri/
 طاهری  جعفر  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  j taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.taheri/
 طاهری تربتی  حمید رضا  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  hamidtaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamidtaheri/
 طاهری نیا  امیر حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  taherinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherinia/
 طباطبائی  سیدمحمود  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  tabanet um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghzadeh-t/
 طباطبائی پور  سیدکاظم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  tabatabaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabaei/
 طباطبائی یزدی  فاطمه  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  fatemeh tabata gmail com  http://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei/
 طباطبائی یزدی  فریده  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  tabatabai um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabai/
 طباطبائیان نیم آورد  فخرالسادات  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  tabatabaeian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabaeian/
 طبسی زاده  محمد  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  tabasizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabasizadeh/
 طبیبی  زهرا  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  ztabibi  http://www.um.ac.ir/~tabibi/
 طریقی  سعید  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  starighi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~starighi/
 طهانی  مسعود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mtahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtahani/
 طهماسبی  عبدالمنصور  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  a tahmasbi lycos com  http://www.um.ac.ir/~tahmasebi/
 طهمورث پور  مجتبی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  m_tahmoorespur yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tahmoores/