اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 زارع حسینی  سیده فاطمه  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  zareh-h um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zareh-h/
 زرقانی  سیدهادی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  h-zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-zarghani/
 زرقانی  سیدمهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarghani/
 زرقی  حیدر  کشاورزی   علوم دامي  h zarghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.zarghi/
 زره داران  سعید  کشاورزی   علوم دامي  zereh2s yahoo com  http://www.um.ac.ir/~zerehdaran/
 زرین  آذر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  zarrin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarrin/
 زعیمی  مهدیه  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  zaeemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zaeemi/
 زکی عقل  محمد  کشاورزی  گیاهپزشکی  zakiaghl ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zakiaghl/
 زمانی بهابادی  علیرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  zamany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zamany/
 زمردی مقدم  مریم  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  zomorodi outlook com  http://www.um.ac.ir/~m_zomorodi/
 زمردیان  محمدابراهیم  علوم   فيزيك  zomorrod um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorrod/
 زنده بودی  مهران  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mehran zen  http://www.um.ac.ir/~mehranzen/