اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ذوقی برزشی  علی اصغر  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  zoghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zoghi/