اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 دانش  شهناز  مهندسی   مهندسي عمران  sdanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sdanesh/
 دانش مسگران  محسن  کشاورزی   علوم دامي  danesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~danesh/
 دانشورکاخکی  محمود  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  daneshvar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvar/
 دانشیار  مرتضی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hayatinow gmail com  http://www.um.ac.ir/~daneshyar/
 داودی  علی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  a davodi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.davodi/
 داوری  کامران  کشاورزی  علوم مهندسی آب  k davary gmail com  http://www.um.ac.ir/~kamdav/
 دستورانی  محمدتقی  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  dastorani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dastorani/
 دشتی  علی  مهندسی   مهندسي شيمي  dashti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dashti/
 دوراندیش  آرش  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dourandish um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dourandish/
 دوست پرست  مهدی  علوم ریاضی   آمار  doostparast math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doustparast/
 دوستان  رضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  doostan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doostan/
 دهقانی  حسام  دامپزشکی   علوم پايه  hesamdehghani gmail com  http://www.um.ac.ir/~dehghani/
 دهقانیان  فرزاد  مهندسی  مهندسی صنایع  f dehghanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.dehghanian/