اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 جامی الاحمدی  عبدالرحمان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  jaami-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jaami-a/
 جان پرور  محسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  janparvar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janparvar/
 جانفدا  محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mjanfada gmail com, janfada um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janfada/
 جاویدان  کورش  دانشكده علوم   فيزيك  javidan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidan/
 جاویدی دشت بیاض  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  hossein_javidi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h-javidi/
 جاویدی کلاته جعفرابادی  طاهره  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  tjavidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidi-d/
 جباری نوقابی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  jabbarinm um ac ir; jabbarinm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinm/
 جباری نوقابی  هادی  دانشكده علوم رياضي   آمار  Jabbarinh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinh/
 جعفرزاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  jafarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzad/
 جعفرزاده  عباس  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  jafarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzadeh/
 جعفری ثانی  حسین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  hsuny ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hsuny/
 جلال  راضیه  دانشكده علوم   شيمي  razieh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razieh/
 جلالی  مهدی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  a jalaly um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.jalaly/
 جم  پدرام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  pedramjam yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jam1977/
 جمشیدی  عبداله  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  ajamshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ajamshid/
 جوادمنش  علی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  alijavadmanesh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~javadmanesh/
 جوارشکیان  عباس  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  javareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshki/
 جوارشکیان  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  javareshkian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshkian/
 جوان جعفری بجنوردی  عبدالرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  javan-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javan-j/
 جواهری  محمدرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  javaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javaheri/
 جودکی  مجتبی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  joodaki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~joodaki/
 جهان  محسن  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  jahan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jahan/