اخبار دانشگاه

دیدار رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق  ...

دیدار رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق ...

در ادامه حضور دكتر محمد كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه در كشور عراق ، وی با دكتر عبدالرزاق عیسی وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق و معاونان وی دیدار و در ارتباط با گسترش همكاریهای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های عراق گفت وگو ...