ارسال شده در تاریخ :

spss

زمان برگزاری:پنجشنبه ها

ساعت برگزاری:۱۵-۱۲

شروع دوره:۱۹ اردیبهشت

◽️شماره تماس:۰۹۱۵۷۶۳۷۰۶۲

ظرفیت ثبت نام محدود

ثبت نام از طریق:  college.um.ac.ir