تولید لاكتوباسیل پروبیوتیكی با قابلیت اصلاح فلور میكروبی دستگاه گوارش مرغ گوشتی ...
يكشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۴

تولید لاكتوباسیل پروبیوتیكی با قابلیت اصلاح فلور میكروبی دستگاه گوارش مرغ گوشتی ...

دكتر رضا مجید زاده هروی، در توضیح این طرح با اشاره به مشكل دستگاه گوارش در پروش طیور گفت: درمان معمول برای این مشكل استفاده از آنتی بیوتیك ها می باشد كه تنها اثرات پیشگیری دارند و پروبیوتیك ارائه شده در این طرح اثرات ضد باكتری های پاتوژن دارد كه به صورت پودر تهیه و در داخل جیره مرغ های گوشتی قرار داده می شود. ...